TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNETIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZLERİNİN DİKKATİNE

15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı resmi gazetede yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin 35. Maddesi gereği Tıbbi Cihaz satış merkezinde sorumlu müdür, klinik destek elemanı, satış ve tanıtım elemanı olarak çalışacak kişilerin Kurum ve Kurumca yetkilendirilecek kişiler tarafından düzenlenecek Ek-1' de ki eğitim programına katılmaları zorunludur.


Yine aynı yönetmeliğin 36. Maddesi geçici madde 1' e göre ''Bu yönetmeliğin yayımı tarihinde önce açılmış mevcut satış merkezleri, bu yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 18 (onsekiz) ay içerisinde 14. Maddenin ikinci fıkrası hariç diğer hükümlerine göre yetki belgesi almak kaydıyla faaliyetlerine devam ederler. Belirtilen süre içerisinde yetki belgesi almayan işyerlerinin faaliyetlerine bu süre sonunda müdürlükçe son verilir'' hükmü gereği Tıbbi Cihaz Satışı yapan merkezlerin belirlenen süre içerisinde düzenlenen eğitime katılarak yetki belgesi almaları zorunludur.