Beyaz Kod İl Koordinatörlüğü

BEYAZ KOD İL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1 - 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK'nın 54.maddesi ve 28.04.2012 tarih ve 28277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7.maddesine göre kurulan https://beyazkod.saglik.gov.tr web adresinin ildeki yöneticisidir.

2 - Sözel ya da fiziksel şiddet eylemine maruz kalan personelin beyazkod kapsamındaki başvurularına ilişkin süreçte, başvuru sahibine, 663 sayılı KHK’nın 54. maddesi mucibince hukukî destek verir.

3 - Sağlık kuruluşları bünyesinde kurulan Çalışan Güvenliği Birimi tarafından gönderilen bilgi ve belgeleri inceleyerek ilgili başvurunun beyazkod kapsamında olup olmadığını değerlendirir.

4 - Süreç boyunca elde edilen verilerin yazılımda ilgili alana girişini sağlar.

5 - Sağlık birimlerindeki Yönetici ve Çalışan Güvenliği Birim Sorumlusu'nun sisteme üyeliklerini onaylar.

6 - Sağlık birimlerinin beyazkod birimleri ve adli birimler arasında koordinasyonu sağlayarak mağdur sağlık personelinin hukuki yardım isteğinin en etkin ve verimli şekilde karşılanabilmesi için alınması gerekli önlemleri alır.

7 - Sistemin işleyişiyle ilgili olarak teknik ve yasal değişikliklerden alt birimleri haberdar ederek gerekirse eğitici çalışmalar yapar