Görevlerimiz

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 • 01.03.2011 tarihli ve 9489 Sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe Konulan Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

 • İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek,

 • Kalite koordinatörü başkanlığında ildeki kalite yönetim direktörleri üç ayda bir kez toplantı yapar. Bu toplantıda öz değerlendirme sonuçları, Hizmet Kalite Standartları’na yönelik iyi uygulamaları, Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yapılacak eğitimleri ve direktörlerin görüş ve önerileri paylaşılır. Yapılan bu toplantı tutanakları elektronik ortamda Bakanlığa bildirilir.

 • İldeki kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak,

 • İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak,

 • İldeki kurum ve kuruluşları Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek,

 • Kurum ve kuruluşların Hizmet Kalite Standarları kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek,

 • İldeki kurum ve kuruluşlarda Hizmet Kalite Standartları uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak,

 • Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,

 • Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak,

 • Başkanlıkça görevlendirilecek Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak,

 • İldeki kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.