Koordinatörlük Görevleri

HASTA HAKLARI KOORDİNATÖRLÜK GÖREVLERİ

 • Hasta Hakları Koordinatörlüğü mevzuat :01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği, 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı Hasta Hakları Uygulama Yönergesine göre; Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarda Hasta Hakları Uygulamalarının insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin "Hasta Haklarından” faydalanabilmesinde, hak ihlallerinden korunabilmesinde ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesinde hasta hakları uygulamalarının planlanması, değerlendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesi ile ilgili esas ve usulleri belirleyerek sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunumunu sağlamak amacıyla
 • Hasta Hakları Koordinatörlüğünün Görevleri şunlardır;
 • İl genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında bulunan kurul ve birim görevlilerine hasta hakları uygulamaları ve eğitimi konusunda toplantı organize etmek, toplantı kayıtlarının raporlarını tutmak,
 • Hasta hakları uygulamaları ve eğitimleri konusunda danışmanlık yapmak,
 • Eğitime katılanlar için sertifika, katılım belgesi, kredi sistemi gibi ödül sistemlerinin geliştirilmesine destek olmak,
 • Hastanelerin hasta hakları uygulamalarını ve eğitimlerini yerinde denetlemek,
 • Sağlık hizmet sunumunu kolaylaştırmak, sağlık hizmetlerinden yararlanma sürelerini kısaltmak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla polikliniklerde "Hekim Seçme Uygulaması” nı koordine etmek,
 • Hasta hakları birimlerinin doldurdukları hasta hakları formlarını kontrol etmek ve istenilen formları düzenli olarak Bakanlığa göndermek,
 • Görevi ile ilgili seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak,
 • Hasta hakları uygulamaları hakkında vatandaşların, hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
 • Hasta hakları kurulları ve birimleri hakkında yapılan şikayetleri incelemek, sonuçlandırmak.